ความมั่นคงของเขื่อน

พื้นที่ตั้ง และการออกแบบที่รองรับต่อแผ่นดินไหว

กฟผ. ให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคง ปลอดภัยของเขื่อน จากเหตุแผ่นดินไหว ครอบคลุมขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มออกแบบการก่อสร้าง การใช้งาน และการบำรุงรักษา โดยเฉพาะมีมาตรการตรวจสอบ และเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลา

  • ในขั้นตอนการออกแบบ และการก่อสร้างเขื่อน มีการสำรวจแล้วว่า พื้นที่ก่อสร้างไม่อยู่บนรอยเลื่อนที่มีพลัง
  • ด้านการออกแบบเขื่อน ได้นำแรงแผ่นดินไหวมาคำนวณออกแบบสำหรับการรองรับแผ่นดินไหวไว้แล้ว และหลังการก่อสร้าง ได้มีการทบทวนการรับแรงแผ่นดินไหวในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

จุดสำคัญของเขื่อนที่มีการตรวจสม่ำเสมอ

  • ตัวเขื่อน ไหล่เขื่อน ลาดเขื่อน ตีนเขื่อน อุโมงค์ อาคารระบายน้ำ อาคารท้ายน้ำ อ่างเก็บน้ำ
  • สภาพทางธรณีวิทยา รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องกลของบานระบายน้ำ

เขื่อนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีอายุใช้งานไม่เกิน 2 ปี ต้องมีการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง

เขื่อนที่มีอายุการใช้งานระหว่าง 2-5 ปี ตรวจสอบปีละครั้ง

เขื่อนที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ตรวจสอบทุกๆ 2 ปี

และมาตรการการตรวจสอบเขื่อนกรณีพิเศษ ในกรณีเหล่านี้

  • แผ่นดินไหวขนาดความรุนแรงระดับปานกลาง (5 ริกเตอร์) ขึ้นไปในรัศมี 200 กม.จากตัวเขื่อน
  • ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิน 90% ของปริมาตรความจุของอ่างเก็บน้ำ

water-2

ความมั่นคงของเขื่อน

มาดูกันว่ากฟผ. มีระบบการตรวจเฝ้าระวังเขื่อนกันอย่างไรบ้าง

  1. ตรวจประเมินสภาพอุปกรณ์ควบคุมการระบายน้ำ
  2. ตรวจสอบด้วยสายตา
  3. การตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
  4. การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ

water-3

ข้อมูลของเขื่อน และวิธีการออกแบบในปัจจุบันพบว่า เขื่อนขนาดใหญ่ของกฟผ. เช่น เขื่อนศรีนครินทร์ สามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ถึงขนาด 7.0 ริกเตอร์ ซึ่งเป็นขนาดที่ค่อนข้างรุนแรง แต่ด้วยมาตรฐานของการก่อสร้างเขื่อน รวมไปถึงการบำรุงรักษา และการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา มีการจัดทำแผนอพยพ และอำนวยความสะดวกกับผู้อพยพ การจัดทำแผนการช่วยเหลือบรรเทาภัย การสนับสนุนด้านสาธารณสุข รวมไปถึงการจัดทำแผนที่น้ำท่วม เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัยกับพื้นที่เสี่ยงภัย หรือจะเป็นการติดตั้งกล้อง CCTV และระบบเตือนภัยก็ตาม ด้วยความใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเหล่านี้ นั่นทำให้มั่นใจได้เลยว่า เขื่อนที่อยู่ในความดูแลของกฟผ. มีความมั่นคงอย่างแน่นอน

Leave a Reply

ใส่ความเห็น