Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเรื่องพลังงาน งานดี๊ดี !! EGAT ลดก๊าซเรือนกระจก ได้มากกว่าเดิม 7 เท่า !!

งานดี๊ดี !! EGAT ลดก๊าซเรือนกระจก ได้มากกว่าเดิม 7 เท่า !!

งานดี๊ดี !! EGAT ลดก๊าซเรือนกระจก ได้มากกว่าเดิม 7 เท่า !!

กฟผ. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า 7 เท่า พร้อมมุ่งเป้าเป็นองค์กรผู้นำในการผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการเป็นองค์กรสังคมคาร์บอนต่ำ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)นำเสนอข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กฟผ. ในปี 2556 และปี 2557 ตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวทางและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก (NAMA Tracking) ซึ่ง กฟผ. ได้ลงนามแสดงเจตจำนงการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก (NAMAs) จากการผลิตไฟฟ้า

โดยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์หลักในการบูรณาการวิธีการและกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้แผนการดำเนินงานของ กฟผ. ตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 7 ถึง 20 ในภาคพลังงานและภาคขนส่ง เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตามปกติ หรือ BAU (Business as Usual) ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ตามหนังสือแสดงเจตจำนงการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions) ต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำหรับการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ในปี 2556 ลดได้เป็นจำนวน 422,551 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี มาจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. และในปี 2557 ลดได้เป็นจำนวน 3,229,064 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี จากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. และมาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

“เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ตาม NAMAs ในปี 2563 นั้น กฟผ. ตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ ประมาณ 4,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมีมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มาตรการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เกณฑ์มาตรฐาน และติดฉลากอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำของภาคผลิตไฟฟ้าของประเทศ และนำพา กฟผ. มุ่งสู่การเป็นองค์กรสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ภายในปี 2563

 

http://www.BalanceEnergyThai.com

Leave a Reply

Leave a Reply