Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเรื่องพลังงาน ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องมีโรงไฟฟ้าหลักและพลังงานทดแทน ทำงานร่วมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม

ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องมีโรงไฟฟ้าหลักและพลังงานทดแทน ทำงานร่วมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม

ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องมีโรงไฟฟ้าหลักและพลังงานทดแทน ทำงานร่วมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม

ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องมีโรงไฟฟ้าหลักและพลังงานทดแทน ทำงานร่วมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม

ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องมีโรงไฟฟ้าหลักและพลังงานทดแทน ทำงานร่วมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม
ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องมีโรงไฟฟ้าหลักและพลังงานทดแทน ทำงานร่วมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม

ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าหลัก ที่สามารถสั่งจ่ายไฟฟ้าได้ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน และ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น พลังงามลม แสงแดด ชีวมวล (Non Firm) ที่แม้จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงและมีข้อจำกัดในการสั่งเดินเครื่อง แต่ได้รับการส่งเสริมให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


จากประสบการณ์ของประเทศเยอรมนี ซึ่งมีกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากถึงร้อยละ 40 ของระบบ แต่ผลิตพลังงานได้ร้อยละ 7 จึงจำเป็นต้องมีกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าหลักในสัดส่วนที่สูงมากเช่นกัน เพื่อให้มีความพร้อมในการสั่งจ่ายไฟฟ้าในวันที่ไม่มีแดด

Leave a Reply

Leave a Reply