Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเรื่องพลังงาน สุดยอด !! กฟผ. ลุยลดก๊าซเรือนกระจก !! ลดโลกร้อน

สุดยอด !! กฟผ. ลุยลดก๊าซเรือนกระจก !! ลดโลกร้อน

สุดยอด !! กฟผ. ลุยลดก๊าซเรือนกระจก !! ลดโลกร้อน

การดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจก กฟผ. ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่

1.การลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ตามที่ประเทศไทยแสดงเจตจำนงต่อสหประชาชาติ

  • NAMAs : ตามแนวทางการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ของสหประชาชาติ ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 (COP15) ประเทศไทยแสดงเจตจำนงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำกว่าระดับการปล่อยในการดำเนินงานตามปกติ (BAU) 7-20% ในภาคพลังงาน และภาคขนส่ง ภายในปี 2563 ซึ่งจากสัดส่วนความรับผิดชอบตาม NAMAs กฟผ. ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ 4 ล้านตัน ในปี 2563 แต่ กฟผ. มีศักยภาพลดก๊าซเรือนกระจกได้ 5.4 ล้านตั ผ่านมาตรการต่างๆ ดังนี้

Capture1111

** ทั้งนี้ ไม่นับรวมโครงการปลูกป่า กฟผ. ที่คาดว่าจะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ราว 5 แสนตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2563

 

  • INDCs : ตามเจตจำนงในการลดก๊าซเรือนกระจก (INDCs) ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP 21) ไทยมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งเมื่อคำนวณจากสัดส่วน กฟผ. จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 12.47 ล้านตัน ซึ่ง กฟผ. อยู่ระหว่างศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคผลิตไฟฟ้า

2.โครงการปลูกป่า กฟผ. ตั้งแต่ปี 2537 จำนวน 4 แสนไร่: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยประเมินว่า โครงการปลูกป่า กฟผ. มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

  • ดูดซับ CO2 :45 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือสามารถรองรับ CO2 ที่เกิดจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า 14.5 ล้านเมกะวัตต์-ชั่วโมง
  • การปลดปล่อย O2 : 6.15 ล้านตัน หรือเทียบเท่ากับการผลิตออกซิเจนช่วยรองรับการหายใจของมนุษย์ได้ทั้งหมด 1.9 แสนคน/วัน

3.โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ตั้งแต่ปี 2536 : ลดการปล่อย CO2 ได้ 14 ล้านตัน

4.การลดสัดส่วนการปล่อย CO2 ในการผลิตไฟฟ้าตาม PDP2015 : การปล่อย CO2 ต่อหน่วยลดลงร้อยละ 37 จากการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ

Capture22222

5.โครงการคาร์บอนฟุตปริ้นส์ : โรงไฟฟ้า กฟผ. 7 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าน้ำพอง โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าจะนะ ได้ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟรุตปริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยจากการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร นำไปสู่การหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.

20160307-A01-01

ดีงาม..สยามประเทศ !! โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เดินหน้าลดก๊าซ Co2 กว่าล้านตัน !!

http://www.balanceenergythai.com/?p=906

อาเซียนผงาด !! มุ่งมั่นลดโลกร้อนอย่างจริงจัง

http://www.balanceenergythai.com/?p=987

ลดโลกร้อนได้!! ด้วยเทคโนโลยี และความรับผิดชอบ

http://www.balanceenergythai.com/?p=921

ลดโลกร้อน จากผู้ให้ ไปสู่ผู้รับ

http://www.balanceenergythai.com/?p=322

ลด Co2 ในการผลิตไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี
http://www.balanceenergythai.com/?p=1065

พัฒนาเทคโนโลยี ลด CO2

http://www.balanceenergythai.com/?p=943

Leave a Reply

ใส่ความเห็น