Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเรื่องพลังงาน แล้งเหลือเชื่อ !! เมื่อเขื่อนเหลือน้ำน้อยที่สุดในรอบ 20 ปี !!

แล้งเหลือเชื่อ !! เมื่อเขื่อนเหลือน้ำน้อยที่สุดในรอบ 20 ปี !!

Photo by jonathankosread

สถานการณ์น้ำเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 … ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ทุกแห่งรวม 33,662 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุ เป็นปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 10,619 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุ น้ำใช้การได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 3,738 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 26

12783780_757178157715562_1044785355304421430_o
* เขื่อนอุบลรัตน์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้การได้เหลืออยู่เพียง 74 ล้าน ลบ.ม. น้อยที่สุดในรอบ 20 ปี และน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 34 มีการระบายน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศน์วันละ 0.5 ล้าน ลบ.ม. และมีปริมาณน้าที่ระเหยและสูญเสียวันละ 1 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็นปริมาณน้าลดลงประมาณวันละ 1.5 ล้าน ลบ.ม. จึงขอความร่วมมือ ควบคุมกิจกรรมการใช้น้ำในลำน้ำพองทั้งการเลี้ยงปลากระชัง โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำ

Leave a Reply

Leave a Reply