Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเรื่องพลังงาน มั่นคงกว่า ถ้ามีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ !!

มั่นคงกว่า ถ้ามีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ !!

การควบคุมระบบไฟฟ้าของประเทศในแต่ละวัน จะมีทั้งการผลิตจากโรงไฟฟ้าในพื้นที่ และการส่งไฟฟ้าผ่านเครือข่ายระบบส่ง ให้เพียงพอต่อความต้องการทุกช่วงเวลา โดยพิจารณาให้มีต้นทุนต่ำที่สุดด้วย

14434946_869478499818860_2131920985187375135_o

เนื่องจากภาคใต้มีกำลังผลิตใกล้เคียงกับความต้องการไฟฟ้า แต่กำลังผลิตที่พึ่งได้ต่ำกว่าความต้องการไฟฟ้า จึงต้องรับไฟฟ้าจากภาคกลาง โดยเฉพาะในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง บ่ายถึงค่ำ เฉลี่ยวันละ 2 ล้านหน่วย ซึ่งการมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ จะทำให้เกิดความมั่นคง และลดความเสี่ยงจากการส่งไฟฟ้าระยะทางไกล

 

http://www.BalanceEnergyThai.com

Leave a Reply

Leave a Reply