Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเพื่อสังคม วิสาหกิจ​ชุมชน 4.0 ใช้เทคโนโลยีสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วิสาหกิจ​ชุมชน 4.0 ใช้เทคโนโลยีสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วิสาหกิจ​ชุมชนยุค 4.0 ใช้เทคโนโลยีสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

รัฐบาลมีโครงการจะปั้นนักธุรกิจเกษตรแปรรูป​ โดยการบ่มเพาะให้เกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม จนกลายมาเป็นผู้ประกอบการที่ประสบ​ความ​สำเร็จ​ โดยในเบื้องต้นจะพัฒนาให้เกิดหน่วยผลิตแปรรูปต้นแบบประมาณ​ 50 กลุ่ม

เป็นที่น่ายินดี “กลุ่มแปรรูปปลาห้วยบง” จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ไปเยี่ยมเยียน ประชาชนในภาคอีสานเมื่อไม่นานมานี้ ในฐานะเป็นวิสาหกิจชุมชน  ที่มีผลประกอบการ ที่ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และรายได้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บ้านห้วยบง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ (กฟผ.) เมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้ก่อตั้งกลุ่มแปรรูปปลาขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

การดำเนินการในปีแรกยอดขาย ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจาก ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า ประกอบกับสินค้ามีอย่างเดียว คือ ส้มปลาตอง ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ให้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  โดยร่วมกับ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ เข้าไปส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคงโดยจัดตั้ง “ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการแปรรูปปลา” ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ได้ให้การแนะนำในการพัฒนาสินค้า รวมถึงช่วยส่งเสริมการขายด้วย  ทำให้กลุ่มพัฒนาสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการจัดอันดับสินค้า OTOP 2 ดาว ระดับประเทศประจำปี  2547 และสินค้า  OTOP ๓ ดาว ระดับจังหวัด 2548 และ รางวัลระดับประเทศกลุ่มเกษตรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้รับพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ   จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันพืชมงคล ปี พ.ศ. 2556

ปัจจุบันกลุ่มมีสินค้าเพิ่มอีกหลายรายการ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย อย. แล้ว เช่น ปลาส้มเดี่ยว ปลาส้มตอง ปลาส้มแผ่น, ปลาส้มปลาตะเพียน ส้มไข่ปลา ส้มไส้ปลา(หม่ำปลา) ส้มปลาสวาย ปลาสวายแดดเดียว ปลาซิวแก้วแดดเดียว

คุณ​นารี เมยมงคล รองเลขานุการกลุ่ม กล่าวว่า กลุ่ม ได้พยายามพัฒนาทั้งคุณภาพและ ประเภทของผลิตภัณฑ์หลายชนิด เพื่อตอบสนองผู้บริโภค ให้มีความหลากหลายขึ้น นำมาซึ่งการเติบโตของผลประกอบการและรายได้ ซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน กลุ่มได้ขยายตลาดออกไปยังจังหวัดใกล้เคียง โดยมีพ่อค้าคนกลางรับไปจำหน่ายอีกทอดหนึ่ง

 “ปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารมีความทันสมัยขึ้น สามารถรับคำสั่งซื้อ หรือส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ทางอุปกรณ์มือถือ ได้สะดวกขึ้น ทำให้การบริหารการจัดการด้านการตลาดมีความคล่องตัวขึ้น” คุณ​นารี กล่าว

ความสำเร็จของกลุ่มแปรรูป​ปลา บ้านห้วยบง เกิดจาก ความร่วมมือของรัฐกับรัฐ ตั้งแต่ กฟผ. องค์การบริหารส่วนตำบล  การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด รวมไปถึงถึงหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ เช่น กรมประมง สถาบันการศึกษาต่างๆ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้มาร่วมมือมือกัน เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับชุมชนในท้องถิ่น จากการติดตามงานอย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ได้เห็​นถึงความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ ความสำเร็จ​นี้มาจากความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามของกลุ่มเป็นปัจจัยที่สำคัญ

กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์มีแนวคิดที่จะขยายผลการดำเนินงานในลักษณะวิสาหกิจชุมชน ในลักษณะนี้ไปยังอ่างเก็บน้ำตามเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. ในจังหวัดอื่นๆ ขณะนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมปลาแปรรูปให้กับชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ทางกลุ่มฯ เริ่มนำผลิตภัณ์ออกจำหน่ายและมีรายได้เข้าสู่​ชุมชนแล้ว

ณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กลุ่มจิตอาสาเพื่อการพัฒนา