Home เรื่องน่าสนใจ เขื่อนสิริกิติ์ 42 ปี ชุมชนอยู่ดี ตามวิถีพอเพียง

เขื่อนสิริกิติ์ 42 ปี ชุมชนอยู่ดี ตามวิถีพอเพียง

“เขื่อนสิริกิติ์” เขื่อนแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อน

มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 42 ปี นับจากเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์

ตลอดระยะเวลา 42 ปี ที่ผ่านมา เขื่อนสิริกิติ์ มิได้เพียงมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังคงดำเนินงานด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้สามารถเติบโตเคียงคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ และรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนดินช่องเขาขาด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพันธุ์พืชหายาก พืชสมุนไพรท้องถิ่นไว้ศึกษาและอนุรักษ์ให้คงอยู่ โครงการสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนป่า ดิน และน้ำ ภายใต้การส่งเสริมการปลูกป่า และการสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการเพาะพันธุ์ปลาท้องถิ่นคืนสู่ลำน้ำน่าน ทั้งด้านเหนือน้ำและท้ายอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ รวมถึงกิจกรรมเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่านให้เกิดความร่วมมือกันพัฒนาลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการ โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกข้อมูลสถานการณ์น้ำ ให้เกิดความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันของผู้ใช้น้ำ

นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทย และสนองนโยบาย กฟผ. “โรงไฟฟ้าท่องเที่ยว” เขื่อนสิริกิติ์ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชื่นชมธรรมชาติ และเก็บภาพความประทับใจไปกับ 10 จุดถ่ายภาพ อาทิ จุดชมวิวสันเขื่อนสิริกิติ์ที่ขึ้นชื่อ และเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวในการขึ้นมาชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก และหากพูดถึงสถานที่ยอดนิยมที่น่าสนใจอีกหนึ่งจุด คืออุโมงค์ไผ่ระยะทางกว่า 50 เมตร อยู่ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมสายพันธุ์ไผ่หายากให้นักท่องเที่ยวได้รับชมความสวยงาม

และเนื่องในวาระครบรอบ 42 ปี เขื่อนสิริกิติ์ ได้กำหนดจัดงานครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ 4 มีนาคม 2562 โดยจัดให้มีพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 420,042 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และกิจกรรมปลูกไม้ผล จำนวน 42 ต้น ณ บริเวณแปลงชีววิถี นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์