Home PR News กฟผ. เชิญชวนประกวดราคา งานก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV จ.อุตรดิตถ์ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคเหนือของประเทศไทย 

กฟผ. เชิญชวนประกวดราคา งานก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV จ.อุตรดิตถ์ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคเหนือของประเทศไทย 

กฟผ. เชิญชวนประกวดราคา งานก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV จ.อุตรดิตถ์ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคเหนือของประเทศไทย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการประกวดราคางานจัดหาและจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV ผาจุก และจัดหาและจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV สิริกิติ์ และ 115 kV อุตรดิตถ์ สำหรับงานระบบส่งไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคเหนือของประเทศไทย ตามประกวดราคา เลขที่ PCHP-S-01 โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 2436 0242 และ อีเมล์ procurement.tse@egat.co.th

 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาได้จากเว็บไซต์  http://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/torSealedBids/312