Home เรื่องน่าสนใจ “โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ” พลังงานสะอาด เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน

“โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ” พลังงานสะอาด เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริด เป็นการออกแบบติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ทั้งหมดบนทุ่นลอยน้ำชนิด High density polyethylene (HDPE) ซึ่งมีน้ำหนักเบาและสามารถรองรับน้ำหนักได้มากทนต่อรังสี UV จากแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Double glass เนื่องจากมีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่วางแผงโซลาร์เซลล์ใกล้ผิวน้ำ ซึ่งมีความชื้นสูงและยังมีการเคลื่อนไหวของผิวน้ำตลอดเวลา โดยนำไปติดตั้งบนพื้นผิวน้ำในเขื่อน กฟผ. เป็นการบริหารจัดการผลิตไฟฟ้าร่วมกับพลังงานน้ำของเขื่อน เพื่อช่วยเสริมกำลังการผลิตไฟฟ้าให้มีกำลังการผลิตมากขึ้น และมีเสถียรภาพมากที่สุด

เมื่อเขื่อนมีปริมาณน้ำในเขื่อนเพียงพอสำหรับผลิตไฟฟ้า และในช่วงเวลากลางวันโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้เต็มความสามารถ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทั้ง 2 ชนิด พร้อมกันจะช่วยรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของระบบได้ (Peak time) นอกจากโซลาร์เซลล์มีความสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงกลางวัน การนำพลังน้ำมาเสริมในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในเวลากลางคืน ทำให้สามารถเก็บน้ำไว้เพื่อขยายเวลาในการผลิตไฟฟ้ารองรับความต้องการให้มีระยะยาวนานขึ้นได้ นับเป็นการช่วยบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

กฟผ. กำลังดำเนินการโครงการนำร่องจำนวน 2 โครงการ ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรก มีขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ กำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2563 และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกำลังผลิต 24 เมกะวัตต์ กำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2566 เป็นโครงการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018)

โครงการฯ ดังกล่าวมีจุดเด่นคือ

1) ช่วยลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้โครงการระบบไฟฟ้าเดิมของ กฟผ. เช่น ระบบส่งไฟฟ้า

2) เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ลดความไม่แน่นอนของพลังงานหมุนเวียน ด้วยระบบ Integrated Renewable Firm Power System และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ทั้งยังได้นำระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) มาควบคุมการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

3) ไม่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้งทุ่นลอยน้ำชนิด HDPE (High Density Polyethylene) เป็นวัสดุแบบเดียวกับท่อประปา ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำ ทั้งยังติดตั้งบริเวณพื้นน้ำของเขื่อน กฟผ. จึงไม่กระทบกับพื้นที่การเกษตร และเส้นทางเดินเรือของชุมชน

โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดของ กฟผ. จะดำเนินการติดตั้งในเขื่อนต่าง ๆ ของ กฟผ. โดยติดตั้งในพื้นที่ผิวน้ำของเขื่อน ใช้พื้นที่ประมาณ 43.6 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ผิวน้ำในเขื่อนทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริด เมื่อดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จตามแผนฯ จะมีปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 2,725 เมกะวัตต์ นับเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก