Home PR News กฟผ. ปลุกจิตสำนึก GO GREEN รักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆ ทำได้ในชีวิตประจำวัน

กฟผ. ปลุกจิตสำนึก GO GREEN รักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆ ทำได้ในชีวิตประจำวัน

กฟผ. จัดงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2562 ดึงแนวคิด EGAT GO GREEN ปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆ ทำได้ในชีวิตประจำวัน ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดการใช้พลาสติก พร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการยืนยันความสำเร็จตลอดระยะเวลา 50 ปี ของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแสดงศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำลายสถิติสูงกว่าเป้าหมาย 4.0 ล้านตัน ที่วางไว้ในปี 63 ได้สำเร็จตั้งแต่ปี 60

ตลอดระยะเวลา 50 ปี กฟผ. ได้ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยยึดหลักในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงมาร่วมควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและเขตเขื่อนของ กฟผ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางวันสิ่งแวดล้อมโลกที่รณรงค์ให้ทุกประเทศทั่วโลกร่วมมือกันแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ตลอดจนได้นำแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรม

สำหรับงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 โดยในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ด้วยการให้ความสำคัญกับ “การปลุกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน” โดยลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าแทนการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ การรณรงค์ให้ทุกคนร่วมประหยัดพลังงาน และการแจกต้นกล้าพันธุ์ไม้หายากให้นำกลับไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ ภายในงานมีการนำเสนอแนวคิดการปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรขนาดใหญ่ผ่านการเสวนา ในหัวข้อ “Learn to Live in the World of Change : เมื่อโลกเปลี่ยนเราจึงปรับ…เพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมแลกเปลี่ยนทรรศนะ

นอกจากนั้น ยังได้จัดแสดงผลงานนิทรรศการการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมาของ กฟผ. โดยมีไฮไลท์ในเรื่องการแสดงเจตจำนงในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย (NAMAs) และการแสดงเจตจำนงในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี 2020 (INDCs) ได้ผนวกรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศของ กฟผ. ไว้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ด้วยเหตุนี้การดำเนินงานผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. จึงมีส่วนช่วยให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก โดย กฟผ. ได้กำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ในแผนวิสาหกิจว่าจะต้องดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 4.0 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตามเป้า NAMAs ในปี 2563 ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ. สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานได้รวมแล้วกว่า 4.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดได้สำเร็จตั้งแต่ปี 2560