Home PR News ยกระดับฝีมือแรงงานคุณภาพ ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีไฟฟ้า กฟผ. จับมือ สอศ. พัฒนาประเทศ

ยกระดับฝีมือแรงงานคุณภาพ ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีไฟฟ้า กฟผ. จับมือ สอศ. พัฒนาประเทศ

กฟผ. จับมือ สอศ. พัฒนายกระดับฝีมือแรงงานคุณภาพด้านเทคนิคและเทคโนโลยีไฟฟ้า  รองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ

กฟผ. ร่วมกับ สอศ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีไฟฟ้า พัฒนาช่างเทคนิคผ่านหลักสูตรทวิภาคี เน้นการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและยกระดับฝีมือแรงงานคุณภาพรองรับการเติบโตของ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือระดับช่างเทคนิค ซึ่งถือเป็นแรงงานระดับปฏิบัติการกลุ่มสำคัญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยนำจุดแข็งของ กฟผ. ที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้า มาบูรณาการกับหลักสูตรด้านการอาชีวศึกษาของ สอศ. ในรูปแบบทวิภาคี โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อเรียนรู้งานด้านการบำรุงรักษาระบบส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง อาทิ การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในสถานีควบคุม การจ่ายกระแสไฟฟ้า การตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า การบำรุงรักษาลูกถ้วย การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับ การทำงานบนที่สูง เป็นต้น ทั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพได้รับประสบการณ์ความรู้และมีทักษะ เฉพาะทางเกี่ยวกับเทคนิคและเทคโนโลยีด้านระบบส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มเติมจากพื้นฐานช่างไฟฟ้าเดิม อันจะช่วยยกระดับให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพสามารถนำไปประกอบอาชีพด้านการดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า บริษัทเอกชน ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่


สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรุ่นแรกในปีการศึกษา 2559 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาต่างๆจำนวน 75 คน จาก 3 วิทยาลัย ได้แก่ สาขางานเทคโนโลยีระบบส่ง จำนวน 27 คน เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จำนวน 10 คน และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จำนวน 17 คน สาขางานบำรุงรักษาเครื่องกล สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และสาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จำนวน 48 คน ซึ่งในวันนี้จะมีการมอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพเพื่อยืนยันว่านักศึกษากลุ่มนี้ผ่านการอบรม ยกระดับสู่การเป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน


นายพิพัฒน์ ยินดี นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หนึ่งในนักศึกษารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมโครงการนี้ กล่าวว่า การได้เข้ามาฝึกอาชีพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่คุ้มค่า เพราะได้รับการถ่ายทอดความรู้ตรงจากผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานจริงและมีความเชี่ยวชาญ ทั้งการวางแผน ภาพรวมการทำงาน ทักษะการทำงานบนที่สูง สัมผัสอุปกรณ์จริง ตลอดจนเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกทั้งความรู้ด้านงานช่างที่ได้จากการฝึกอาชีพก็ยังสามารถนำความรู้ไป ต่อยอดได้หลากหลาย

เช่นเดียวกับนายสหเทพ จิตต์หาญ นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เรียนหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีระบบส่งในโครงการนี้ เพราะเป็นสหวิชาชีพที่เปิดกว้าง ได้เรียนรู้จากทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงและทดลองฝึกทำงานจริง อาทิ การฝึกปีนเสา การใช้อุปกรณ์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยการถ่ายทอดข้อมูลเทคนิคเชิงลึกที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน


การจัดหลักสูตรอบรม รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 187 คน จาก 9 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยและ การจัดการ กฟผ. แม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยอาชีพเกาะคา ซึ่งเตรียมเข้ารับการฝึกอาชีพในเดือนพฤษภาคมนี้

การพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะช่างเทคนิค และแรงงานที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ไม่เพียงสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนายกระดับแรงงานฝีมือคุณภาพ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้