Home PR News กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนส่วนราชการ เดินหน้าแก้วิกฤตพร้อมรับมือหมอกควัน-ไฟป่า

กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนส่วนราชการ เดินหน้าแก้วิกฤตพร้อมรับมือหมอกควัน-ไฟป่า

กฟผ.แม่เมาะ พร้อมรับมือหมอกควัน-ไฟป่า จัดทำแนวกันไฟระยะทางกว่า 162 กม. รวมถึงสนับสนุนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินหน้าแก้วิกฤต

จากที่จังหวัดลำปางได้ออกประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันท้องที่จังหวัดลำปาง เป็นเวลา 60 วัน ห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์-10 เมษายน 2562 รวมถึงได้จัดตั้ง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง (War Room) “ลำปางฟ้าใส ไร้หมอกควัน” ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้วย

นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาภายในพื้นที่กฟผ.แม่เมาะ นั้น ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2561 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจำแนกพื้นที่ตามระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น ส่วนที่ 2 การเตรียมความพร้อมใช้งานเครื่องจักร, รถบรรทุกน้ำ, อุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น ไม้ตบ คราด ถังน้ำสะพายหลังพร้อมสายฉีดสำหรับระงับไฟป่า รวมถึง วิทยุการสื่อสารก่อนใช้งาน ขณะเดียวกัน ยังได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เมาะ ให้มีความพร้อมสำหรับชุดลาดตระเวนหรือชุดเคลื่อนที่เร็ว

ส่วนที่ 3 การดำเนินการป้องกันไฟป่า ทั้งการรับซื้อปุ๋ยหมักจากเศษพืชทางการเกษตรจากราษฎร อ.แม่เมาะ การกำจัดวัชพืชที่ปกคลุมและนำไปกำจัดนอกแนวปลูกป่า รวมถึงการทำแนวกันไฟป่าระยะทาง 162 กิโลเมตร

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ กับหน่วยงานราชการทั้งระดับจังหวัด , ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมา แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เข้าร่วมระงับเหตุอัคคีภัยพื้นที่ทำการเกษตร ต.สบป้าด รวมถึงการนำรถน้ำขนาดบรรจุ 12,000 ลิตร ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดหมอกควันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด (อบต.สบป้าด)