Home เรื่องน่าสนใจ “โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี” จากอดีตสู่ปัจจุบัน และความสัมพันธ์กับชุมชน

“โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี” จากอดีตสู่ปัจจุบัน และความสัมพันธ์กับชุมชน

“โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี” จากอดีตสู่ปัจจุบัน และความสัมพันธ์กับชุมชน

โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี เป็นโรงไฟฟ้าสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ของ กฟผ. เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองตอบความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศมาตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปี 2561 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีได้ผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการดำเนินงานด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดมา จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่

นับตั้งแต่ยุคแรก.. ที่โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีได้รับการอนุมัติและเริ่มก่อสร้างในปี 2512 โดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังพลังความร้อนเครื่องแรกขนาดกำลังผลิต 33 เมกะวัตต์ ใช้นำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงและเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ในปี 2516 เพื่อสนองตอบความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนมา จนถึงปี 2520 ซึ่งเป็นปีที่มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีขนาดกำลังผลิต 33 เมกะวัตต์ จึงไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน กฟผ. จึงได้รับอนุมัติให้ติดตั้งโรงไฟฟ้าแก๊สเทอร์ไบน์ ขนาด 15 เมกกะวัตต์ จำนวน 5 เครื่อง รวมกำลังผลิต จำนวน 75 เมกะวัตต์ ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงและเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเรื่อยมาจนถึงปี 2529 กฟผ.ได้ย้ายโรงไฟฟ้าแก๊สเทอร์ไบน์ทั้ง 5 เครื่องไปติดตั้งที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากระบบไฟฟ้าในภาคใต้มั่นคงขึ้นจากกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา และการย้ายไปผลิตไฟฟ้าที่อำเภอลานกระบือจะมีต้นทุนลดลง เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดกำลังผลิต 33 เมกะวัตต์ ก็ยังคงทำหน้าที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2542 โรงไฟฟ้าก็ได้หมดอายุลง

เมื่อโรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส กำลังผลิต 33 เมกะวัตต์ หมดอายุลง ในขณะที่ความการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ยังคงสูงขึ้น ในปี 2542 กฟผ. ได้รับอนุมัติให้ติดตั้งโรงไฟฟ้าแก๊สเทอร์ไบน์ กำลังผลิตเครื่องละ 122 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลังผลิต 244 เมกะวัตต์ ใช้น้ำมันดีเซลและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง แต่เนื่องจากไม่สามารถส่งก๊าซมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ กฟผ. จึงใช้น้ำมันดีเซลผลิตไฟฟ้าและได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในปี 2544 จนถึง ปี 2561 กฟผ. ก็ได้ปลดโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีออกจากระบบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเตรียมนำอุปกรณ์ส่วนหนึ่งไปใช้ที่โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดของแก่น

โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบัน มีอายุครบ 50 ปี เป็น 50 ปีที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประชาชน การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์และด้านประชาสัมพันธ์อย่างใส่ใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ต่อเนื่องและทั่วถึงของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมาจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญเพื่อผลักดันไปสู่ความสำเร็จของโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีขนาดกำลังผลิต 700 เมกะวัตต์ ในอนาคต ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าปี 2561-2580 หรือ PDP 2018 ของ กฟผ. ต่อไป