Home Exclusive Talk สัมภาษณ์พิเศษ !! Exclusive Energy Talk ดร. ภิญโญ มีชำนะ

สัมภาษณ์พิเศษ !! Exclusive Energy Talk ดร. ภิญโญ มีชำนะ

สัมภาษณ์พิเศษ ดร. ภิญโญ มีชำนะ

ประธานชมรมนักวิชาการเพื่อการพัฒนาการอย่างยั่งยืน

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

 

Q : การกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงมีความสำคัญอย่างไร?

ดร.ภิญโญ : ปัจจุบัน ไทยใช้เชื้อเพลิงสัดส่วนที่มากที่สุด คือ ก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 70% จะเห็นว่า 70% เราพึ่งก๊าซธรรมชาติมากเกินไป แล้วในไม่ช้านี้ ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยก็จะหมดลง หลังจากนี้แล้ว เราแทบเรียกว่า ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติ ในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากต่างประเทศ หมายความว่าความเสี่ยงจะเกิดขึ้น ถ้าเกิดราคาก๊าซธรรมชาติเหลวในต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้น ค่าไฟเฉลี่ยโดยรวมก็จะสูงขึ้น

ดังนั้น การกระจายความเสี่ยงของการใช้เชื้อเพลิงจึงมีความจำเป็น ถ้าหากว่าขาหนึ่งขาใด เช่น ในกรณีของญี่ปุ่นขาที่เป็นนิวเคลียร์เกิดอุบัติเหตุขึ้น ต้องหยุดใช้นิวเคลียร์อีกสามขาที่เหลือก็ยังประคอง ให้ประเทศมีไฟฟ้าใช้ได้ต่อ

 

Q : หลักการกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?

ดร.ภิญโญ : หลักของ 4E นั่นก็คือ เราก็ควรพิจารณา หนึ่ง เรื่องของ Economics  E อันที่สอง คือ Environment คือผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก็ต้องปรับสมดุลให้เหมาะกับประเทศเราที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด E อันที่สาม คือ Energy Security คือ ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ ที่หน่วยงานของรัฐต่างๆ ก็จะเน้นเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงาน ไฟจะต้องมีพอใช้ ไม่ดับ E ที่สี่ คือ Engineering ทางเทคนิค จะต้องให้เหมาะกับสัดส่วนที่สามารถจะควบคุมได้ในทางวิศวกรรม

 

Q : การมีโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ใจกลางแหล่งชุมชนสร้างปัญหาในการอยู่ร่วมกันหรือไม่?

ดร.ภิญโญ :  ขณะนี้ ผมอยู่ยอดโรงไฟฟ้าอิชิกาว่า ที่โอกินาว่า มีกำลังผลิต 300 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน แล้วก็อยู่ร่วมกับชุมชนได้ จะเห็นมีบัฟเฟอร์โซนแค่ 300 เมตรจากรั้วโรงไฟฟ้า จะเห็นว่าก็อยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา

เท่าที่สอบถามมา โรงไฟฟ้านี้ดำเนินมา 30 กว่าปีแล้ว ปัจจุบันก็ยังเดินได้ดี การปลดปล่อยมลภาวะก็ต่ำ เป็นที่ยอมรับ อยู่ติดทะเล โรงไฟฟ้านี้ถมทะเลออกไปด้วยซ้ำ

ตัวขนถ่านถ่านหินก็ขนมาทางเรือ ถ่านหินที่นำเข้ามาก็เป็นถ่านหินจากออสเตรเลียส่งมาทางสายพานลำเลียง ระบบปิดเข้ามา ก็ไม่มีปัญหาอะไร