Home เรื่องน่าสนใจ โครงการฉลากประสิทธิภาพบ้านและอาคารเบอร์ 5

โครงการฉลากประสิทธิภาพบ้านและอาคารเบอร์ 5

โครงการฉลากประสิทธิภาพบ้านและอาคารเบอร์ 5


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการฉลากประสิทธิภาพบ้านและอาคารเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในบ้านและอาคาร ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร Building Energy Code (BEC) ตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (EEP) และเป็นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 3 อ. ของการดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) ในส่วนของงานด้าน อ. อาคาร ด้วย CONCEPT


• เป็นโครงการภาคสมัครใจ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการออกแบบบ้านและอาคาร รวมถึงการใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

• บ้านและอาคารที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5 เป็นการรับรองว่ามีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุของกรอบอาคาร ระบบส่องสว่าง ระบบปรับอากาศ ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การใช้พลังงานรวมของอาคารลดลง

• เกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 อ้างอิงตามเกณฑ์ BEC และยกระดับค่าเกณฑ์ให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานของบ้านและอาคารให้ดียิ่งขึ้น

• บ้านหรืออาคารที่จะขอฉลากเบอร์ 5 จำเป็นต้องผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดทุกหัวข้อ โดยจะมีคะแนนในแต่ละหัวข้อเกณฑ์ประสิทธิภาพ ซึ่งคะแนนรวมต้องผ่านระดับเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับการพิจารณาเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพพลังงานของบ้านและเบอร์ 5 จะพิจารณา 2 ส่วน ได้แก่
1. เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) พิจารณาค่าน้ำหนัก 80%
2. เกณฑ์เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other) พิจารณาค่าน้ำหนัก 20%

แนวคิดการดำเนินโครงการ 4E
Eco Design : การออกแบบที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติสูงสุด
Envelope : การเลือกวัสดุ กรอบอาคารที่มีประสิทธิภาพ
Electrical Equipment : การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5
Energy Management : การจัดการพลังงานด้วยนวัตกรรม