Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเพื่อสังคม ชีวิตดี๊ดี…ที่บ้านห้วยยาง ชุมชนต้นแบบใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า กฟผ.

ชีวิตดี๊ดี…ที่บ้านห้วยยาง ชุมชนต้นแบบใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า กฟผ.

ชีวิตดี๊ดี…ที่บ้านห้วยยาง ชุมชนต้นแบบใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า กฟผ.

บึงหนองแสงที่เหือดแห้งแร้นแค้นมากว่า 40 ปี กลายเป็นแหล่งน้ำใหม่ที่มีน้ำเหลือใช้ ไม่ใช่เพราะคนบ้านห้วยยางมีพรวิเศษ แต่เพราะ “ภูมิชุมชน” ที่ร่วมกันบริหารจัดการ คนที่นี่จึงมีชีวิตที่ดีขึ้น

บ้านห้วยยาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็นชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า กฟผ. ที่ประสบปัญหา ภัยแล้งเรื้อรังมายาวนาน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเกือบทุกปี

“เมื่อก่อนไม่มีน้ำ มีแต่เนินดิน ต้องรอน้ำฝนอย่างเดียว” โสภาวรรณ ปัสสุวรรณ ชาวบ้านบ้านห้วยยาง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงร่วมกับคนบ้านห้วยยางน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักคิดของโครงการ “ภูมิชุมชน” ร่วมกันทำความเข้าใจ แก้ปัญหา และบริหารจัดการตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำตามหลักธรรมชาติ ให้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยการวางท่อจากลำห้วยยางยาวกว่า 760 เมตร มายังบึงหนองแสง ไม่เสียค่าสูบน้ำ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ท้ายน้ำเดิม

แต่อาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันคิด ร่วมกันทำ อบต. ช่วยสนับสนุนท่อและอุปกรณ์ ส่วน กฟผ. สนับสนุนเทคนิคการขุดวางท่อ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเจาะลอดถนนเพื่อวางท่อ โดยใช้เวลาเพียง 6 วัน บึงหนองแสงก็มีน้ำให้คนห้วยยางได้กินได้ใช้เกินพอในหนึ่งปี ให้มีน้ำเหลือใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้อีก

“ดีใจมาก เหมือนมีคนขี่ม้าขาวมาช่วยบ้านห้วยยาง ไม่ตายแล้วตอนนี้ ถ้าฝนตกน้ำก็จะไหลเข้าตลอด มีน้ำใช้ทั้งปี” ทศ มาตรคำมี ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านห้วยยาง

ปัจจุบันบ้านห้วยยางยังรวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษรอบบึงหนองแสง สร้างรายได้นับแสนบาทต่อปี กฟผ. จึงขยายผลแนวทางการพัฒนาสู่ชุมชนใกล้แนวสายส่งอีกถึง 6 พื้นที่ แต่ละชุมชนจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน