Home เรื่องน่าสนใจ พระมหากรุณาธิคุณ จารึกในใจตราบกาลนิรันดร์

พระมหากรุณาธิคุณ จารึกในใจตราบกาลนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรอบรู้และศึกษาเรื่องเขื่อนเป็นอย่างดี ทรงคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมมาก่อน มิได้เจาะจงเรื่องการใช้น้ำเพียงอย่างเดียว และพระราชทานแนวพระราชดำริในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการผลิตไฟฟ้าด้วย

อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอันเป็นสิริมงคลให้แก่เขื่อนและโรงไฟฟ้าสำคัญ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลาบปลื้มปีติแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และอำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ภายใต้ร่มพระบารมี