Home เรื่องน่าสนใจ “ซากุระเมืองไทย” สวยงามไฉไล ที่ กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง

“ซากุระเมืองไทย” สวยงามไฉไล ที่ กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง

กัลปพฤกษ์ (Wishing Tree)

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง และจัดเป็นไม้ดอกประดับชนิดหนึ่ง เนื่องจากดอกกัลปพฤกษ์ออกดอกเป็นช่อสั้นๆ แต่จำนวนช่อดอกมาก และมีสีสวยงามจากสีของดอกที่ผสมกันระหว่างสีชมพูอ่อน และสีขาว

จนได้สมญานามว่า ดอกซากุระเมืองไทย

“ซากุระเมืองไทย” สวยงามไฉไล ที่ กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง

 

Credit ภาพสวยๆ จาก : Arthita Dejchalalai