Home ประเด็นร้อน ลงนามแล้ว !! รมว.พลังงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง กับเครือข่ายผู้สนับสนุน “โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา”

ลงนามแล้ว !! รมว.พลังงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง กับเครือข่ายผู้สนับสนุน “โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา”

ในวันนี้ (28 มีนาคม 2561) รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เดินทางเยี่ยม พบปะผู้ชุมนุมชาวเทพา ที่ กฟผ.บางกรวย พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม ในการตัดสินใจก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อำเภอเทพา จึงมีบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และฝ่ายสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าเทพาโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

1. ฝ่ายสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าเทพา ยินดีให้มีการจัดทำการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ โดยมีคณะกรรมการที่เป็นกลางและมีกระบวนการทำงานตามหลักสากลที่เป็นกลาง

2. การทำ SEA จะต้องให้ความสำคัญไปที่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเนื่องจากถูกพิจารณาให้เป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) มาตั้งแต่ต้นตามนโยบายของรัฐบาล

3. ให้กระทรวงพลังงานนำข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่ดำเนินการแล้ว มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ SEA

4. หากผลการศึกษา SEA ได้ข้อสรุปให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาได้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่มีอยู่แล้ว ยื่นต่อ สผ. และดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

5. หากผลการศึกษา SEA ไม่เห็นชอบกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพิจารณาพื้นที่อื่นที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อไป”


ลงนามโดย 
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
นายหลี สาเมาะ ปรธธานเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ดร.พณวรรธน์ พงศ์ประยูร เลขาธิการเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 
นางสุวิมล รามันเศษ สมาชิกเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน