Home PR News กฟผ. ชี้แจงซื้อที่สร้างสถานีไฟฟ้าภูมิภาค มิได้มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชีวมวล

กฟผ. ชี้แจงซื้อที่สร้างสถานีไฟฟ้าภูมิภาค มิได้มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชีวมวล

กฟผ. ชี้แจงซื้อที่สร้างสถานีไฟฟ้าภูมิภาค มิได้มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชีวมวล

thpc5

ตามที่ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ASTV ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้นำเสนอข่าวกรณี “คนลำพูนต้าน กฟผ. ซื้อที่สร้างสถานีไฟฟ้า ผวาผุดโรงขยะชีวมวล” นั้น กฟผ. ขอเรียนชี้แจงดังนี้

ประเด็น ชาวบ้านตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน คัดค้านการซื้อที่ดินของ กฟผ. ในพื้นที่กว่า 200 ไร่ เพื่อเตรียมก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 ขนาด 500 กิโลวัตต์ เพราะเกรงว่าจะนำไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะชีวมวล อันจะส่งผลกระทบต่อนาข้าวที่เป็นแหล่งผลิตข้าวของชาวบ้านได้

กฟผ. ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กฟผ. ได้ซื้อที่ดินบริเวณเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาด 154 ไร่ 1งาน 79.5 ตารางวา สำหรับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 ตามที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยการก่อสร้างโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงเท่านั้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของการส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่ เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค มิได้มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ
ชีวมวลแต่อย่างใด

ประเด็น วันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีการเตรียมจัดประชุมชี้แจงโครงการ แต่มีการย้ายที่ชี้แจง จากห้องประชุมของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เป็นห้องประชุมของที่ว่าการอำเภอเมือง ทำชาวบ้านรอเก้อ และเรียกเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้นำชุมชนเข้ารับฟังเพียงประมาณ 30 คนเท่านั้น

กฟผ. ขอเรียนชี้แจงว่า การจัดประชุมชี้แจงโครงการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น รายละเอียดโครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 ซึ่งครอบคลุมประชาชนพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 และคาดว่าจะมีผู้ร่วมเข้าประชุมประมาณ 150 – 200 คน โดย กฟผ. ได้ประสานงานเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ประชุม ร่วมกับนายอำเภอเมืองลำพูน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีบัวบาน โดยกำหนดการจัดประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่

ต่อมาได้รับทราบว่าจะมีประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน รวมถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 1,000 – 1,200 คน เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์ไว้มาก อีกทั้งห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีบัวบานมีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับจำนวนคนทั้งหมดได้ นายอำเภอเมืองลำพูนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยในการจัดประชุม และเพื่อการดูแลผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง จึงแจ้งทาง กฟผ.
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จากห้องประชุมของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เป็นห้องประชุมของที่ว่าการอำเภอเมือง พร้อมนี้ได้ประสานกับทุกภาคส่วนแจ้งเรื่องการย้ายสถานที่แก่ชาวบ้าน โดยประกาศผ่านรถกระจายเสียง เว็บไซต์ของจังหวัด และช่องทางต่าง ๆ ก่อนมีการเริ่มประชุมประมาณ 2 วัน สำหรับกรณีที่มีประชาชนอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ร่วมรับฟังคำชี้แจงในวันดังกล่าว กฟผ. ได้เตรียมลงพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการต่อไป

กฟผ. ขอขอบคุณที่ท่านได้ติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด หากท่านมีความประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลในประเด็นใด ๆ เพิ่มเติม กฟผ. ยินดีที่จะนำเสนอในโอกาสต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกรุณานำข้อมูลข้างต้นเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply

Leave a Reply