Home เรื่องน่าสนใจ Social Talk : “มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ”

Social Talk : “มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ”

Social Talk : “มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ”

Social Talk : "มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ"

Social Talk : "มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ" 🌱🌳.🏙 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในเมืองแวดล้อมไปด้วยชุมชน นอกจากจะดูแลเรื่องรูปลักษณ์ให้เป็นมิตรต่อชุมชนแล้ว กฟผ. ยังมีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ยึดมั่นรักษาคุณภาพให้ดีกว่ามาตรฐานมาโดยตลอด และสามารถตรวจสอบได้ ประกอบด้วยมาตรการ 4 ด้าน ได้แก่1. ด้านอากาศ2. ด้านน้ำ3. ด้านเสียง4. ด้านขยะของเสีย.⚡ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบอย่างดีที่สุด และพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน.📌 สามารถเช็คข้อมูลรายงานคุณภาพอากาศได้ที่ www.nbp.egat.co.th.#กฟผ #โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ #มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม #อยู่ร่วมกับชุมชน #กฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย #SocialTalk

โพสต์โดย กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2020

.
 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในเมืองแวดล้อมไปด้วยชุมชน นอกจากจะดูแลเรื่องรูปลักษณ์ให้เป็นมิตรต่อชุมชนแล้ว กฟผ. ยังมีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ยึดมั่นรักษาคุณภาพให้ดีกว่ามาตรฐานมาโดยตลอด และสามารถตรวจสอบได้ ประกอบด้วยมาตรการ 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอากาศ
2. ด้านน้ำ
3. ด้านเสียง
4. ด้านขยะของเสีย
.
 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบอย่างดีที่สุด และพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
.
 สามารถเช็คข้อมูลรายงานคุณภาพอากาศได้ที่ www.nbp.egat.co.th
.
#กฟผ #โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ #มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม #อยู่ร่วมกับชุมชน #กฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย #SocialTalk