Home เรื่องน่าสนใจ “The Blocks” อาคารต้นแบบ จากกากอุตสาหกรรมไร้ค่า ณ กฟผ.แม่เมาะ

“The Blocks” อาคารต้นแบบ จากกากอุตสาหกรรมไร้ค่า ณ กฟผ.แม่เมาะ

“The Blocks” อาคารต้นแบบจากกากอุตสาหกรรมไร้ค่า สู่อัตลักษณ์สิ่งก่อสร้างแบบโมเดิร์น ณ กฟผ.แม่เมาะ

รู้หรือไม่? ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นอกเหนือจากผลพลอยได้อย่างยิปซัมสังเคราะห์ และเถ้าลอยที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้แล้ว ยังมีเถ้าก้นเตา หรือเถ้าหนักที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในปริมาณมากนักอยู่

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กฟผ. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงได้จับมือกันทำการวิจัยหาประโยชน์ของเถ้าหนัก ให้กลายเป็นบล็อกประสาน และวัสดุที่มีราคา โดยตั้งเป้าให้เกิดสูตรส่วนผสมอิฐบล็อกประสานที่เตรียมจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตบล็อกประสานจากเถ้าหนักโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และอาคารบล็อกประสานอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ กฟผ.แม่เมาะอย่างยั่งยืน ในการผลิตบล็อกประสาน และการสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วยบล็อกประสาน

 “The Blocks” ว่าการนำวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาผลิตบล็อกประสานมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเพิ่มมูลค่าของเถ้าหนักซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากนักผ่านงานวิจัยและนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นส่วนผสมในการผลิตวัสดุก่อสร้างบล็อกประสาน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตบล็อกประสาน ตั้งอยู่ภายในศูนย์ชีววิถีฯ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการผลิตมาต่อยอดในการอบรม และเผยแพร่ให้กับชุมชนเพื่อให้เกิดอาชีพ เสริมรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตจากการผลิตบล็อกประสานภายในชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ

ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการวิจัยในการสร้างอาคาร “The Blocks” แห่งนี้ สามารถจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิตไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ลดการจัดการต้นทุนด้านการกักเก็บ มีการนำหลัก Recycle มาปรับใช้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังมองภาพอนาคตที่จะพัฒนาอาชีพต่อชุมชน ให้สามารถขยายผลการผลิตไปสู่มิติทางการค้าและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้

อาคาร “The Blocks” เป็นอาคารตัวอย่างที่เป็นผลลัพธ์จากงานวิจัยข้างต้น และเป็นโมเดลต้นแบบ สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากเถ้าหนักของโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งยังไม่มีการนำมาใช้งานและสามารถนำมาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์มากนัก ให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งยังลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการจัดเก็บ และสามารถส่งเสริมอาชีพในการจำหน่ายบล็อกประสานและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

อาคาร “The Blocks”สร้างด้วยบล็อกประสาน

#สร้างบ้านและอาคารด้วยบล็อกประสาน กฟผ.แม่เมาะ เปิดอาคาร “The Blocks” โดยความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัย วว. และ กฟผ.แม่เมาะ นำเถ้าหนักซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มาผลิตเป็นบล็อกประสาน สร้างอาคาร The Blocks บล็อกประสานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีความแข็งแกร่งมากกว่าบล็อกประสานในท้องตลาดถึง 2 เท่า อาคาร “The Blocks” ใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง 212 ตารางเมตร เป็นระบบอาคารบล็อกประสานแบบเปิดรับแสง ใช้บล็อกประสานจำนวน 5,600 ก้อน สามารถลดค่าก่อสร้างได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับการสร้างบ้านปกติ นับเป็นหนึ่งทางเลือกใหม่ในการสร้างบ้านและอาคาร และยังช่วยลดการใช้พลังงานในอนาตคอันใกล้ The Blocks จะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเชคอินที่ห้ามพลาดของ กฟผ.แม่เมาะ โดยภายในอาคารจะมีนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวการผลิตบล็อกประสาน ตลอดจนจำหน่ายกาแฟและสินค้าชุมชนแม่เมาะด้วย

โพสต์โดย TV Lampang Online เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019