Home ประเด็นร้อน ทำไม ? ถึงต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่เทพา

ทำไม ? ถึงต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่เทพา

ทำไม…ถึงต้องสร้างที่เทพา

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้นั้นยังคงมีอยู่ แม้รัฐบาลจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาไปได้บางส่วน แต่ทว่าปัญหาดังกล่าวนั้นยังคงไม่หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง เราจะทำให้ปัญหานี้จบสิ้นไปได้อย่างไร หรืออย่างน้อยที่สุดก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ หากพิจารณาจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหัวข้อ อริยสัจสี่ ได้แสดงถึงถึงปัญหา เหตุแห่งปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไว้ดังนี้

  ต้องรู้จักทุกข์          คือ เข้าใจตัวปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้

  ต้องรู้จักทุกขสมุทัย  คือ เข้าใจสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหา อย่างแท้จริง

 

อริสโตเติล นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงของโลกเคยกล่าวไว้ว่า

“ความยากจนคือพ่อแม่ของอาชยากรรม”

(Poverty is the parent of crime)

AU2_0773

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผมได้มีโอกาสทำงานในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งห่างจากจังหวัดปัตตานีเพียง 20 กว่ากิโลเมตร ผมพบว่ามีพี่น้องชาวเทพาจำนวนมากที่อยู่ในฐานะยากจน ครอบครัวส่วนใหญ่ หาเช้ากินค่ำ โอกาสที่จะดูแลลูกๆ ของตัวเองนั้นเป็นไปได้ยาก เหตุนี้เองจึงทำให้สถาบันครอบครัวขาดความมั่นคง ส่งผลเสียต่อเยาวชน ที่ต้องหันไปพึ่งยาเสพติด โดยเฉพาะใบกระท่อม ที่นิยมเสพกินกันในหมู่เยาวชนทั้งหลาย แทนการดื่มน้ำเลยทีเดียว เมื่อเยาวชนติดยาเสพติด ก็ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต และถูกผลักดันเข้าไปสู่เงื้อมมือของอาชญากรในที่สุด นำไปสู่ขบวนการค้ายาเสพติด และอาจถูกชักนำเข้าไปสู่ขบวนการก่อการร้ายในที่สุด ไม่เพียงเท่านั้นผู้สูงอายุในชุมชน ยังขาดความเอาใจใส่ดูแล ปล่อยปละละเลย ผู้เฒ่า ผู้แก่ บางท่านต้องสูญเสียชีวิตเป็นไปก่อนเวลาอันควร บ้างก็ต้องมีชีวิตอยู่อย่างขาดการดูแลที่ได้มาตรฐาน

ดังนั้น การทำความเข้าใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเป็นประเด็นสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องมีความชัดเจนก่อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ เพราะสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึง

ดังข้อความตอนหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชการที่ 9 ทรงพระราชทานไว้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดของชาวเขา มีใจความว่า

“เป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าปัญหาของชาวเขาเหล่านี้คือเรื่องยาเสพติด เพราะปัญหาที่แท้จริงนั้นน่าจะอยู่ที่ความยากจน โอกาสทางการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนามากกว่า”

เราหยุดอยู่ที่ความเข้าใจในตัว “ปัญหา” ไม่ได้ เราต้องก้าวต่อไป นำไปสู่การกำหนด ทุกขนิโรธ คือการตั้งเป้าหมายที่จะแก้ปัญหานั้นๆ อย่างจริงจัง พร้อมทั้งกำหนด มรรค ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่นำไปสู่การแก้ปัญหา

ดังแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงตระหนักว่า การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมต้องเริ่มจากความช่วยเหลือให้ราษฎรมีกินเพียงพอ พึ่งพาตัวเองได้ นั่นคือต้องแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นตัวการผลักดันให้มนุษย์ต้องทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การค้ายาเสพติด หรือ ขบวนการก่อการร้าย

1515030339047

ปัจจัยพื้นฐานคือความมีกิน มีใช้ มีทรัพยากรอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน จึงเป็นภารกิจหลักที่โครงการเทพาฯ ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โครงการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ โดยการส่งเสริมให้มีการสร้างปะการังเทียมและนำปะการังไปปล่อยในบริเวณน่านน้ำรอบๆ ชุมชนก็ดี โครงการปล่อยทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเล อาทิ ปูม้า รวมไปถึงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในแม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง และในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะของชุมชนก็ดี เหล่านี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ชุมชนของอำเภอเทพา ในการทำกิจกรรมดังกล่าว โครงการฯ ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชน เริ่มตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ อันนำไปสู่การใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างถูกวิธี และยั่งยืนในที่สุด

การศึกษาเป็นอีกปัจจัยหลักที่มีความสำคัญยิ่ง เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ งานบริการ ความรู้และความชำนาญที่ต้องปรับให้ทันกับยุคสมัย  เหล่านี้ต้องผ่านลงไปในกระบวนการศึกษาเพื่อเตรียมบุคคลากรในวัยทำงาน และเยาวชนซึ่งกำลังเข้าสู่วัยทำงาน ให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านความต้องการในทางการตลาด และรูปแบบอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ การยกระดับการศึกษาและความชำนาญ จะช่วยให้บุคลากรในชุมชนพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพในทางอาชีพ ซึ่งจะนำชุมชนออกจากความยากจน รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้

สำหรับในพื้นที่อำเภอเทพา เราพบว่ายังมีช่องว่างทางการศึกษา และความอ่อนแอทางวิชาการที่สำคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ รวมทั้งภาษาที่เป็นสากล อย่างเช่นภาษาอังกฤษ  เยาวชนหลายคนต้องออกจากระบบการการศึกษาก่อนเวลาอันสมควร เนื่องจากความอ่อนแอทางสถาบันครอบครัว แม่บ้าน ส่วนใหญ่ขาดทักษะทางอาชีพ ส่งผลทำให้แนวทางเลือกในทางอาชีพอยู่ในขอบเขตจำกัด มูลค่าทางผลิตภัณฑ์ต่ำ เพราะไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1515030330331

โครงการเทพาฯ ให้ความใส่ใจต่อการพัฒนาทักษะทางอาชีพในทุกอาชีพ แก่ชุมชนในทุกระดับชั้น ทุกเพศ และทุกวัย โดยร่วมมือกับกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น จัดการฝึกหัดทางอาชีพ ให้กับกลุ่มแม่บ้านเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางอาชีพในหลายสาขา อาทิ สาขาการประกอบอาหาร การประดิษฐ์หัตถกรรมสิ่งทอ สาขาการเกษตรแบบเพียงพอ ส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ อาทิ การส่งเสริมการทำกระชังปลากะพง การอนุรักษ์พันธุ์ปูดำ สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเพาะเห็ดฟาง ดังจะเห็นได้จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่รายได้ที่เป็นกอบเป็นกำของกลุ่มดังกล่าวนี้

ในส่วนของเยาวชน โครงการเทพาฯ มุ่งไปที่กลุ่มของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ดึงเยาวชนเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาใหม่ด้วยการสนับสนุนหลักสูตรทางอาชีพที่หลากหลายเหมาะกับจริตของผู้ที่ต้องการจะศึกษา อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างเชื่อม ช่องซ่อมมอเตอร์ไซค์ เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว เยาวชนเหล่านี้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เลย เราพบว่า เยาวชนที่ได้รับการอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟ มีงานทำเกือบครบทุกคน เพราะตลาดต้องการแรงงานประเภทนี้มาก กลุ่มผู้ฝึกหัดในอาชีพสาขาต่างๆ เมื่อออกไปประกอบอาชีพแล้ว ก็สามารถกลับเข้ามาศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ โดยสถาบันการฝึกอาชีพจะออกใบประกาศรับรอง เพื่อให้ไปศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ต่อไป เป็นการสร้างทางเลือกทางการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เชื่อมโยงเยาวชนที่ตกรอบจากการศึกษาในภาคปกติ ให้กลับเข้าไปสู่ระบบของการศึกษาได้ใหม่

1515030320649

ที่อำเภอเทพา มีโรงเรียนที่บำบัดเยาวชนผู้ติดยาเสพติดอยู่แห่งหนึ่ง เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วการจะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างได้ผล จะอาศัยการปราบปรามจากกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนมาทำงานร่วมกัน เริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว โรงเรียน ภาคการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ หรือในรูปแบบของอาสาสมัคร ที่เข้าไปทำงานในชุมชนนั้นๆ โครงการเทพาฯ ได้ให้การสนับสนุน โรงเรียนบำบัดยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอเทพา ต่อเติมอาคารในโรงเรียน จัดตั้งโรงฝึกงาน สำหรับฝึกฝนอาชีพทางช่างเชื่อม ช่างอ๊อกเหล็ก  เพื่อให้เยาวชนผู้ติดยาเสพติด มีการพัฒนาทักษะในอาชีพ และนำไปประกอบอาชีพได้จริงหลัง จากผ่านการบำบัดจากโรงเรียนนี้ไปแล้ว

1515030360588

สุขภาพ และสวัสดิภาพ ของคนในชุมชนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องใส่ใจ  โครงการเทพาฯ ได้จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์เทพา ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในชุมชน ที่มีความเข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมของชุมชนเป็นอย่างดี เข้ามาทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. ในลักษณะของจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ได้น้อมนำแนวทางภายใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  โดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมกับกลุ่มมัคคุเทศพลังงาน และประชาชนในพื้นที่เทพา ได้จัดทำกิจกรรมอาสาโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ

  1. กลุ่มจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม ทั้งนี้ได้จัดตั้งกลุ่ม Care Giver เข้าไปช่วยดูแลและออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนป่วย คนพิการ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  2. กลุ่มจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือในยามที่เกิดภัยพิบัติ ที่ผ่านมาอำเภอเทพา ได้รับภัยพิบัติจากน้ำท่วมและหมอกควัน การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีที่จึงเป็นเรื่องสำคัญ ในช่วงที่เกิดหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซีย และได้ส่งผลมาถึงยังพี่น้องในชุมชนเทพา กฟผ. ได้ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาดังกล่าวนี้ จัดหาผ้าป้องกันหมอกควันและแจกจ่ายให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเทพา ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ในช่วงเกิดอุทกภัย น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่อำเภอเทพา กฟผ. ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาได้ระดมความร่วมมือ จัดส่งถุงยังชีพ ไปส่งถึงมือผู้ได้รับความเดือดร้อน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้อย่างเท่าทัน
  3. กลุ่มจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ กลุ่มนี้รวมตัวกันขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนของตัวเอง ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการจัดเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ จัดถอนวัชพืชในพื้นที่ต่างๆ รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ จัดกิจกรรมการปลูกพันธุ์ป่าโกงกาง เป็นต้น

อำเภอเทพา เป็นพื้นที่ทางยุทธ์ศาสตร์ ที่สำคัญมีระยะทางห่างจังหวัดปัตตานี เพียง 20 กว่ากิโลเมตร หากประชาชนในพื้นที่นี้ได้รับการพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้อง จะเป็นต้นแบบที่ดีและส่งผลดีต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ในภูมิภาคใกล้เคียงกัน นำไปสู่สันติภาพในภูมิภาคนี้ ในที่สุด  ตลอดระยะเวลา 3 ปีกว่า ที่โครงการเทพาฯ ได้เข้าไปดำเนินการในงานพัฒนาในพื้นที่อำเภอเทพา ได้สร้างความเชื่อมั่นในทิศทางของการพัฒนาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพา อย่างเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นจากเสียงตอบรับและเชิญชวนให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่แห่งนี้ โดยเร่งด่วน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการเทพาฯ เป็นโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นอย่างท่วมท้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในโครงการใดๆ ที่ กฟผ. ได้ดำเนินการมา ด้วยเหตุผล 2 ประการ  อย่างแรก ชาวเทพา ต้องการการเปลี่ยนแปลง มีวิถีการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประการต่อมา พี่น้องเทพา เริ่มมองเห็นทิศทางในแนวทางของการพัฒนา การแสดงสิทธิและเสียงส่วนใหญ่ ภายใต้กฎหมายในระบอบประชาธิปไตยของพี่น้องจึงเกิดขึ้น และนี่คือแนวทางของประชารัฐ ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ  ภาครัฐกับชุมชน  ชุมชนกับชุมชน ด้วยกันเอง แนวทางต่างๆเหล่านี้หากได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 10-20 ปีขึ้นไป เราจะเห็นผลของการพัฒนา ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

98540

จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานของรัฐลงไปดำเนินงานในพื้นที่ มีการจัดสรรงบประมาณพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณตามปกติ เพื่อไปสนับสนุนโปรแกรมต่างๆ ที่นำไปสู่การพัฒนา มีทีมงานพิเศษในรูปแบบอาสาสมัคร จิตอาสา ที่มีความเข้าใจและเข้าถึงงานพัฒนาในพื้นที่ชุมชนเหล่านี้ มาช่วยสนับสนุนเพื่อให้แนวทางการพัฒนาเหล่านี้ ให้เป็นจริง

กองทัพ มีทัพบก อย่างเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องมี ทัพเรือ และทัพอากาศ มาช่วยสนับสนุนกันฉันใด เรื่องของเชื้อเพลิงพลังงานก็เช่นกัน  เราจะพึ่งพาเชื้อเพลิงประเภทใดประเภทหนึ่งไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องมีเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ เข้ามาสนับสนุนด้วย เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของความมั่นคงแทบทั้งสิ้น

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จะทำหน้าที่ในการถ่วงดุลด้านเชื้อเพลิงพลังงาน เพื่อสร้างความสมดุลพลังงานให้กับประเทศ อีกทั้งมีส่วนในการจรรโลงสันติภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาค นี้

ได้โปรดให้การสนับสนุนโครงการฯเทพา เพื่อให้เราได้มีโอกาสในการทำภารกิจที่สำคัญต่อชาติบ้านเมือง ในครั้งนี้ด้วยครับ

                       ณัฐกฤต  ปัทมสิงห์  ณ อยุธยา  กลุ่มจิตอาสาเพื่อพัฒนาชาวไทย

Leave a Reply

ใส่ความเห็น