Home Youtube Video คิดอย่างชาญฉลาด ช่วยชาติลดโลกร้อน

คิดอย่างชาญฉลาด ช่วยชาติลดโลกร้อน

คิดอย่างชาญฉลาด ช่วยชาติลดโลกร้อน

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ควบคู่กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่  และความร่วมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จะช่วยทำให้ประเทศไทย ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากสุดถึง 5.4 ล้านตัน ภายใน 4 ปีข้างหน้า และจะลดได้กว่า 12 ล้านตัน ภายในปี 2573

Leave a Reply