Home Youtube Video โรงไฟฟ้าจะนะ กับ ชุมชนท้องถิ่น

โรงไฟฟ้าจะนะ กับ ชุมชนท้องถิ่น

“โรงไฟฟ้าจะนะ กับ ชุมชนท้องถิ่น”

“โรงไฟฟ้าจะนะ กับ ชุมชนท้องถิ่น”
เมื่อโรงไฟฟ้า ป่าชายเลน สัตว์น้ำธรรมชาติ และชาวบ้าน อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

กฟผ. ผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุขของคนไทย
#กฟผคู่ชุมชน #EGAT #การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Leave a Reply