กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ ช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางร่างกาย

โครงการกู้เงินคนพิการเปิดแล้วพร้อมสร้างอาชีพและรายได้เลี้ยงชีพ

การริเริ่มประกอบอาชีพในปัจจุบันมักมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ในการหล่อเลี้ยงชีพ แต่นี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นสำหรับทุกคนเพราะผู้ที่ประสบปัญหาหนักกว่าบุคคลทั่วไปนั้นก็คือผู้พิการ จากแหล่งข้อมูลมากมายได้กล่าวว่าผู้พิการนั้นมีความลำบากในการใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อยเมื่อเรื่องเงินกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำรงอยู่ล้วนต้องใช้เงินมาจุนเจือ ด้วยเหตุนี้จึงหันไปพึ่งพาการกู้เงินด่วนจากบริษัทปล่อยกู้ จึงทำให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานและหยั่งลึกฝังลงรากมาเป็นเวลานาน ทางออกเดียวในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นการเปิดให้มีบริการกู้ยืมเงินคนพิการผ่านโครงการรัฐบาลเพื่อเป็นอีกหนึ่งวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การเปิดให้กู้เงินคนพิการหรือผู้ที่ดูแลผู้พิการจึงเปรียบเสมือนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในแง่ของการมอบเงินเพื่อเป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้วงเงินที่จะสามารถลงทะเบียนกู้เงินคนพิการได้จะมีจำนวน 60,000 หรือ 120,000 บาทโดยขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี และมีระยะระยะเวลาผ่อนคืนเงิน 5 ปีโดยปราศจากอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ผู้ที่จะสามารถสมัครลงทะเบียนได้จะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกู้เงินคนพิการกำหนดนั่นเอง

เอกสารที่ใช้ในการประกอบการยื่นกู้เงินคนพิการมีอะไรบ้าง

เพื่อให้การกู้เงินผู้พิการเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม การกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะสามารถกู้เงินคนพิการได้จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ผู้กู้เงินคนพิการและการค้ำประกันจากบุคคล

  1. สำหรับผู้กู้เงินคนพิการได้นั้นจะต้องมีเอกสารแสดงตัวตนซึ่งประกอบไปด้วย บัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน/เอกสารแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (ใช้ทั้งผู้พิการและผู้ที่ดูแลผู้พิการ)/สำเนาทะเบียนบ้าน/ รูปถ่ายสภาพความพิการที่เป็นอยู่มีขนาด 4×6 นิ้ว/หนังสือยินยอมจากคู่สมรส/แผนที่สำหรับแจ้งรายละเอียดในการเดินทางไปยังสถานที่การทำงานและที่อยู่อาศัย (ใช้อย่างละ 1 แผ่น)/สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อใช้ในการรับเงินกู้คนพิการ
  2. ผู้ค้ำประกันให้กับผู้กู้เงินคนพิการจะต้องมีเอกสารประกอบไปด้วย บัตรประชาชนตัวจริง/เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน/ใบรับรองเงินเดือนหรือเอกสารแสดงรายได้/แผนที่สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการเดินทางไปยังที่อยู่อาศัยและสถานที่สำหรับทำงาน (อย่างละ 1 แผ่น)/หนังสือยินยอมจากคู่สมรส

อย่างไรก็ตามเอกสารข้างต้นนี้เป็นเพียงการใช้ประการกู้เงินคนพิการในวงเงิน 60,000 หรือ 120,000 บาท ซึ่งได้มีการปรับปรุงรายละเอียดมาจากเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ในก่อนหน้าที่เปิดให้บริการในปี 2567 

ลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการพิจารณาการกู้เงินคนพิการ

ก่อนที่เงินกู้ผู้พิการจะได้รับการอนุมัติ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพื่อตรวจสอบถึงข้อมูลที่แท้จริงว่าผู้กู้เงินคนพิการนั้นได้เป็นไปตามที่ได้แจ้งมาหรือไม่ โดยมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนการพิจารณาดังนี้ 

  1. ผู้กู้เงินคนพิการดำเนินการลงทะเบียนขอกู้ยืมเงินคนพิการผ่านช่องทางออนไลน์
  2. ทางเจ้าหน้าที่ทำการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามเอกสารที่ได้ยื่นเข้ามา
  3. เมื่อได้รับผลจากการลงพื้นที่จริงแล้ว จึงดำเนินการเสนอต่อที่ประชุม
  4. ดำเนินการแจ้งผลการอนุมัติ
  5. แจ้งนัดทำสัญญาระหว่างผู้กู้เงินคนพิการและทางเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งทำการโอนเงินเข้าไปยังบัญชี

นอกจากนี้แล้วสำหรับปี 2567/2024 โครงการเงินกู้ผู้พิการยังคงเปิดให้สามารถกู้เงินได้อยู่ หากท่านใดที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพและมีคุณสมบัติที่เพียงพอก็สามารถสมัครลงทะเบียนได้ผ่านช่องท่งออนไลน์

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อกู้ง่าย

สินเชื่อกู้ง่ายไม่ต้องใช้เอกสารยุ่งยาก

Bangkok Loan

Bangkok Loan สินเชื่อออนไลน์ได้เงินจริง