Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเรื่องพลังงาน กฟผ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า จับมือ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

กฟผ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า จับมือ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

กฟผ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า

จับมือ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

สร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใส ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

hands-1063442_1280

กฟผ. จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ รับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานภายนอกสังเกตการณ์ขั้นตอนการดำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นด้านการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน

รูปหมู่

วันนี้ (29 เมษายน 2559)  นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)   โดยว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์ มูลศรีชัย   นายอธิการณ์ หริ่งเจริญ และ  ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง   ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ.

ว่าที่ รต กิตติพันธ์ - ผวก - ดร วิทูร

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า การลงนามข้อตกลงคุณธรรมในครั้งนี้  เป็นความร่วมมือป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. โดยมีขอบเขตครอบคลุมงานจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230 กิโลโวลต์ อุบลราชธานี 3 – ยโสธร ขนาด 230 กิโลโวลต์ อุบลราชธานี 3 – อุบลราชธานี 1 และ 230 กิโลโวลต์  อุบลราชธานี 3 – อุบลราชธานี 2 เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ่ายไฟฟ้าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทย     และเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีเสถียรภาพ  ในวงเงิน  825   ล้านบาท    ทั้งนี้สายส่งดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2561

ว่าที่ รต กิตติพันธ์ - ผวก - ดร.วิทูร - วิชัย

ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่เข้าร่วมเสนอราคาโครงการของรัฐ โดยคัดเลือกโครงการที่เป็นภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานของรัฐ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ ต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการในทุกกระบวนการแก่บุคคลภายนอกที่มาจากสมาคมวิชาชีพ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือองค์กรสมาชิก และภาคประชาสังคม และสถาบันทางวิชาการ ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และมีความเชี่ยวชาญในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จนสิ้นสุดโครงการ

ว่าที่ รต กิตติพันธ์ - ดร วิทูร- ผวก

“กฟผ. ยึดถือนโยบายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความเปิดเผย โปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม  เสมอภาคต่อผู้ค้าทุกรายมาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรมจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง   ทั้งยังช่วยให้ภาครัฐใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

 

http://www.BalanceEnergyThai.com

Leave a Reply

ใส่ความเห็น