Home PR News กฟผ. ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมมือประหยัดไฟฟ้าช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ“ยาดานา”

กฟผ. ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมมือประหยัดไฟฟ้าช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ“ยาดานา”

กฟผ. ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมมือประหยัดไฟฟ้าช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ“ยาดานา” พร้อมวางแผนสร้างความมั่นคงในระยะยาว

กฟผ. ขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจประหยัดไฟฟ้า ในช่วงหยุดจ่ายก๊าซจากแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมวางแผนกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงในระยะยาว

17626131_1275024765914191_2693953436307049869_n

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่าตามที่มีการหยุดซ่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ช่วงระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายนที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้จำนวน 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน กระทบต่อการผลิตไฟฟ้าประมาณ 6,400 เมกะวัตต์ นั้น  กฟผ. ได้บริหารจัดการปรับเปลี่ยนการเดินเครื่องโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ มาผสมกับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย เพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าในภาคกลางและภาคตะวันออก รวมถึงใช้น้ำมันเตาเสริมในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าบางปะกง จำนวน 29 ล้านลิตร รวมทั้งผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำบางส่วนและรับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกส่วนหนึ่ง

นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือในการลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) จากภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือประหยัดการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างดี ประกอบกับสภาพอากาศในช่วงดังกล่าวมีฝนตกและอุณหภูมิต่ำ ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้  จึงทำให้สถานการณ์ดังกล่าวผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

“กฟผ. ขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้  กฟผ. ได้วางแผนกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสม จากปัจจุบันที่ใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 66  เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในระยะยาว” นายสุธน บุญประสงค์ กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

ใส่ความเห็น