Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเพื่อสังคม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ มอบเงิน 80 ล้านบาท สร้างอาคารบริการ 8 ชั้น โรงพยาบาลจะนะ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ มอบเงิน 80 ล้านบาท สร้างอาคารบริการ 8 ชั้น โรงพยาบาลจะนะ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ  มอบเงิน 80 ล้านบาท สร้างอาคารบริการ 8 ชั้น โรงพยาบาลจะนะ

5 ก.ค.59 ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมืองสงขลา นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 80,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารบริการ 8 ชั้น ของโรงพยาบาลจะนะ ในโอกาสประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2559 (ครั้งที่ 36)

            สืบเนื่องจากโรงพยาบาลจะนะ มีพื้นที่คับแคบ ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้ย้ายที่ตั้งโรงพยาบาลใหม่ แต่มีอุปสรรคในการจัดหาที่ดิน ดังนั้นกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะจึงได้มอบเงินให้แก่โรงพยาบาลจะนะเพื่อก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วย 8 ชั้น บนที่ตั้งโรงพยาบาลเดิม เพื่อบริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยเรื้อรัง กายภาพบำบัด ห้อง ICU 14 เตียง ห้องล้างไต 12 เตียง ห้องพิเศษ 26 ห้อง และห้องประชุม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้รับบริการอย่างทั่วถึงเพียงพอและ มีคุณภาพ ระบายความแออัดทุกจุดบริการที่มีผู้ป่วยและญาติมาใช้บริการ 470 รายต่อวัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 43รายต่อวัน และรองรับการจัดบริการใหม่ คือ ห้องICU 14 เตียง ห้องล้างไต 12 เตียงและหน่วยกายภาพบำบัด เพื่อลดการเดินทางไปโรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Credit : http://www.prsongkhla.com/prsongkhla-news/index.php/component/content/article/20-2015-09-14-04-53-18/2558-4/485-5-59-80-8

Leave a Reply

ใส่ความเห็น