Home PR News 12 หน่วยงาน กฟผ. ช่วยลดโลกร้อน !! รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064 – 1

12 หน่วยงาน กฟผ. ช่วยลดโลกร้อน !! รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064 – 1

12 หน่วยงาน กฟผ. รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064 – 1

กฟผ. ได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร จนได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14064 – 1 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รวม 12 หน่วยงาน ได้แก่

🌎โรงไฟฟ้าพระนครใต้
🌎โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
🌎โรงไฟฟ้าวังน้อย
🌎โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
🌎โรงไฟฟ้าน้ำพอง
🌎โรงไฟฟ้าบางปะกง
🌎โรงไฟฟ้ากระบี่
🌎โรงไฟฟ้าจะนะ
🌎เหมืองแม่เมาะ
🌎สำนักงานใหญ่ กฟผ.
🌎ศูนย์ซ่อมและผลิตอะไหล่โรงไฟฟ้า (สำนักงานหนองจอก)
🌎ศูนย์บำรุงรักษาไทรน้อย

ทั้งนี้ ISO 14064 – 1 คือ มาตรฐานระดับสากลที่ทำการตรวจสอบยืนยันรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สะท้อนถึงผลสำเร็จจากความพยายามของหน่วยงานใน กฟผ. ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และร่วมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขสภาวะโลกร้อนในระดับนานาชาติ