Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเพื่อสังคม “ชุมชนชีววิถีเบอร์ 5” ก้าวสู่ชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

“ชุมชนชีววิถีเบอร์ 5” ก้าวสู่ชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

บ้านดงเรือง จ.อุดรธานี นำร่อง “ชุมชนชีววิถีเบอร์ 5”  ก้าวขึ้นไปอีกขั้น สู่ชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

ชุมชนที่อยู่ดี กินดี มีความสุข เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักปลอดสารเคมี พึ่งพาวิถีธรรมชาติ ด้วยการน้อมนำหลัก ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง คงเป็นชุมชนในฝันของใครหลายคน ซึ่งหากใครเคยได้ยินเรื่องราวหรือมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือน บ้านดงเรือง หมู่ 6 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ชุมชนในพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการชีววิถี ระดับประเทศจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไปเมื่อปี 2559 จะพบว่าชุมชนในฝันที่ว่านั้นมีอยู่จริง

จุดเด่นที่ทำให้ “บ้านดงเรือง” แห่งนี้พิเศษ จนอยากแนะนำให้ทุกคนได้ทำความรู้จักชุมชนแห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้น คือ การที่สมาชิก 95 ครัวเรือนในชุมชน ได้จับมือกับ กฟผ. ก้าวขึ้นไปอีกขั้น สู่การนำร่องเป็น “ชุมชน   ชีววิถีเบอร์ 5” ผสมผสานแนวคิดชุมชนชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5      ทั้งสองโครงการของ กฟผ. เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน

ก้าวย่างสู่การผลักดัน “บ้านดงเรือง” ชุมชนในฝันให้เป็น “ชุมชนชีววิถีเบอร์ 5” ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นปี 2561 กฟผ. ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเกือบ 50 ปี ถ่ายทอดให้สมาชิกในโครงการเห็นถึงข้อดีของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ว่าสามารถช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ในการลงชุมชนแต่ละครั้ง ยังได้ออกตรวจเช็คสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย มุ่งหวังให้สมาชิกในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า

ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกครัวเรือนในโครงการเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ สมาชิกชุมชนบ้านดงเรือง ที่เข้าร่วมโครงการเห็นถึงประโยชน์และข้อดีของการใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 ทุกครัวเรือนพร้อมใจกันหันมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในบ้านจากฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED ทั้งหมด เพราะนอกจากกินไฟน้อยลงกว่าครึ่งแล้ว หลอด LED ยังไม่ร้อน ไม่ทำร้ายผิว และหากมีปัญหาไฟตก หลอดก็จะยังสว่างอยู่ ไม่ดับเลยเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์

มากไปกว่านั้น กฟผ. ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมขยายองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในชุมชนบ้านดงเรือง   ได้ตั้งฐานการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และบ้านตัวอย่างการประหยัดพลังงานของสมาชิกในโครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้แก่สมาชิกครัวเรือนอื่นๆ และผู้มาเยือน รวมทั้งยังได้ร่วมกับศูนย์สาธิตการตลาดบ้านดงเรือง    เป็นจุดจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงและหาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นเล็กๆ จากความร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนอุปกรณ์และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของบ้านดงเรือง ชุมชนนำร่องชีววิถีเบอร์ 5 ส่งผลให้ทุกครัวเรือนสามารถลดการใช้พลังงานและภาระค่าไฟฟ้าได้จริง นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการ CSR ดีๆ ของ กฟผ. ที่ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ให้มีชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน